แบบสำรวจข้อมูลบัณฑิต

รุ่นที่ 41 ประจำปี 2560

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรุณาอ่านตรงนี้ก่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่าน กรุณากรอกแบบสำรวจข้อมูล ตามความเป็นจริง ทุกประการ

ผู้ที่ต้องตอบแบบสำรวจ คือ ผู้ที่ได้รับการ อนุมัติจบ จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล แล้วเท่านั้น

แบบสำรวจจะประกอบด้วย
      1. แบบสำรวจ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
      2. แบบสำรวจ ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

หากบัณฑิตที่กรอกแบบสำรวจ ภาวะการมีงานทำบัณฑิต ไปแล้วระบุว่า ยังไม่มีงานทำในขณะนี้ ท่านสามารถเข้ามา ปรับปรุงข้อมูลได้ในภายหลัง เมื่อได้ทำงานแล้ว เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และมหาวิทยาลัย

บัณทิตต้อง กรอกแบบสำรวจ ให้ครบทั้งหมด

ในการเข้ากรอกแบบสำรวจ ให้บัณฑิตใช้ข้อมูล หมายเลขบัตรประชาชน และ รหัสนักศึกษา สำหรับเข้าสู่ระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่าน ที่กรอกแบบสำรวจอย่างตั้งใจ และ กรอกตามความจริง

User Login Data

ความร่วมมือระหว่าง

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  สำนักทะเบียนและประมวลผล   กองนโยบายและแผน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มีปัญหาการลงทะเบียนบัญฑิต เช่น ข้อมูลบัญฑิต, รูปบัณฑิต, การพิมพ์ใบชำระเงิน, การชำระเงิน เข้าสู่ระบบไม่ได้ มีปัญหาในการกรอกข้อมูล โทร : 053-885980
ผู้พัฒนา : นายชลิต โปธา นักเทคนิคคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา