*** กรุณาอ่านตรงนี้ก่อนนะค่ะ ***
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่าน
กรอกแบบสำรวจข้อมูล ตามความเป็นจริง ทุกประการ

  ผู้ที่ต้องตอบแบบสำรวจ คือ ผู้ที่ได้รับการ อนุมัติจบ จาก สสว. แล้วเท่านั้น
  แบบสำรวจจะประกอบด้วย

      1. แบบสำรวจ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
      2. แบบสำรวจ ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

  หากบัณฑิตที่กรอกแบบสำรวจ ภาวะการมีงานทำ ไปแล้วระบุว่า ยังไม่มีงานทำในขณะนี้ ท่านสามารถเข้ามา
   ปรับปรุงข้อมูลในภายหลัง ได้ เมื่อได้ทำงานแล้ว เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และมหาวิทยาลัย
  บัณทิตต้อง กรอกแบบสำรวจ ให้ครบทั้งหมด โดยสามารถ กรอกทีละแบบสำรวจ ได้ ตามลำดับ
  ในการเข้ากรอกแบบสำรวจ ให้บัณฑิต ระบุ หมายเลขบัตรประชาชน และ รหัสนักศึกษา ให้ถูกต้อง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่าน ที่กรอกแบบสำรวจอย่างตั้งใจ และกรอกตามความจริง
  หมายเลขบัตรประชาชน
 
  รหัสนักศึกษา  
      
  ความร่วมมือระหว่าง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   และกองนโยบายและแผน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


มีปัญหาการลงทะเบียนบัญฑิต เช่น ข้อมูลบัญฑิต, รูปบัณฑิต, การพิมพ์ใบชำระเงิน, การชำระเงิน เข้าสู่ระบบไม่ได้
มีปัญหาในการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม โทร : 053-885980


ผู้พัฒนา : นายชลิต โปธา นักเทคนิคคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ